شرایط بازگشت کالا

در صورت عدم استفاده، عدم پارگی یا مشکل ظاهری کالای مورد نظر امکان بازگشت را پس از24 ساعت از لحظه تحویل را دارد و در صورت استفاده یا برش یا آغشته شدن به مواد شیمایی از پذیرش مرجوعی معذوریم.

قبل از مراجعه حضوری برای بازگشت کالا، لطفا با دفتر مجموعه تماس گرفته و شرایط بازگشت کالا را با پشتیبان مربوطه هماهنگ نمایید.

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس